Menu

University:

“Reduced Expression of the Proto-oncogene Myc Increases Mouse Longevity and Enhances Healthspan”

13 Feb 2015

Jeffrey W. Hofmann, Xiaoai Zhao, Marco De Cecco, Abigail L. Peterson, Jayameenakshi Manivannan, Gene B. Hubbard, Yuji Ikeno, Yongqing Zhang, Bin Feng, Wenbo Qi, Holly Van Remmen, Richard A. Miller, Rafael de Cabo, Haiyan Xu, Nicola Neretti and John M.Sedivy. Reduced Expression of the Proto-oncogene Myc Increases Mouse Longevity and Enhances Healthspan. Cell. doi:10.1016/j.cell.2014.12.016, 2015.